កំពុងពេញនិយម
ទទួលការវាយតម្លៃល្អ
ចាំអង្កាល់បងៗ?
ទិញឥឡូវនេះ!
ចង់ក្លាយជាអ្នកមាន?
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!

ដឹកទូទាំងប្រទេស

សេវាចាប់ពី 1.25 ដុល្លារ

អតិថិជន 97%

បញ្ចេញយោបល់ពេញចិត្ត

ទូទាត់ទំនិញ

ជាសាច់ប្រាក់/តាមធនាគារ

សេវាអតិថិជន

093-884400/085-903300

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% សម្រាប់សប្តាហ៏នេះ!

ផលិតផលថ្មីៗ

76 000 រៀល Rich Dad, Poor Dad for Teens: The Secrets about Money--That You Don't Learn in School!
86 000 រៀល Rest: Why You Get More Done When You Work Less
46 000 រៀល One Minute Mentoring: How to Find and Work with a Mentor - and Why You’ll Benefit from Being One (One Minute Manager)
86 000 រៀល New Power: How It's Changing The 21st Century - and Why You Need To Know
156 000 រៀល The Millionaire Real Estate Investor​​​​​​​​​​​​​​​ (1/e, 2005)
86 000 រៀល The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy
18 000 រៀល ជូលៀស ស៊ីសា
20 000 រៀល ​ វះខួរក្បាល ជ្វីហ្វ និង ចិន
14 000 រៀល អេសេនហៅវឺរ៏
18 000 រៀល វិនស្តុន ឆឺឈីល
22 500 រៀល យល់សប្តិ
60 000 រៀល ទៅទីណា មិនសំខាន់ សំខាន់ទៅដើម្បីអ្វី?
1 200 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ ១ឈុត (៤ភាគ)
1 200 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ១ឈុត (៤ភាគ)
216 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
1 440 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា​ ១ឈុត (៥ភាគ)
576 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ១ឈុត្ (២ភាគ)
576 000 រៀល កម្រងសម្រង់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១ឈុត (២ភាគ)
15 000 រៀល តៅ៖ មគ្គវិធីគ្មានលំអាន
76 000 រៀល ជែលសំអាតដៃ Hand Cleaner Gel 1000ml
228 000 រៀល ជែលសំអាតដៃ Alcohol Hand Gel 5000ml
24 000 រៀល សាប៊ូលាងដៃ 3M Liquid Hand Soap 400ml
20 000 រៀល ប្រវត្តិសាស្រ្ត នៃអារ្យធម៌បុរាណ ភាគ១
179 200 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង 38+ Piano Lab (32038)
139 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Bull Eye's Strike
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Maze Challenge (38802)
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Aim N Shoot (38812)
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Alarm Robot
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Bubble Science
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Ten-pin strike
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង SPACE CLEANING ROBOT (38825)
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Crocodile Snap (38826)
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Recycle Screw Pump (38827)
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង 3D Science Animations
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Amazing Electric Top
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Amazing Piano
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Amazing Drawer (38842)
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Space Roller Coaster (38843)
139 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Space Ball Collector (38609)
139 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Boxing Tops (38607)
139 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Spin N Shoot (38602)
179 200 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង 54 Super Scientific Set (38912)
70 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង 125 Scientific Challenge Set
99 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Space Gyroscope (39101)
359 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង V8 Model Engine (39102)
279 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង 100+ Circuit Science (32100)
359 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង 200+ Crazy Circuits
139 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង Go Golf
75 600 រៀល ប្រដាប់ក្មេងលេង H20 Pump (38807)
16 000 រៀល ណាប៉ូឡេអុង បូណាប៉ាត
19 000 រៀល គិតបែប Nelson Mandela
20 000 រៀល ចន អេហ្វ ខេនណេឌី
12 000 រៀល អាឡិចសាន់ដឺ មហារាជ
19 000 រៀល អាឌុល អ៊ិត្លែរ
25 000 រៀល ប្រមុខសេតវិមាន
32 000 រៀល គោលការណ៍គណនេយ្យភាគ១ (Accounting Principles I )
32 000 រៀល គោលការណ៍គណនេយ្យភាគ២ (Accounting Principles II )
36 000 រៀល គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Accounting)
32 000 រៀល ការពិតប្រៀបដូចបិសាច
36 000 រៀល គណនេយ្យកុំព្យូទ័រ Quickbooks 2019
36 000 រៀល គោលការណ៍គណនេយ្យ & គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ
22 000 រៀល 3 AM: How to Sleep Peacefully
36 000 រៀល អ្នក និង ខ្ញុំ៖ ប្រយុទ្ធឲ្យដល់ទីបញ្ចប់
24 000 រៀល Advanced Excel Best Practices 2019
40 000 រៀល Secrets of the Millionaire Mind: Mastering the Inner Game of Wealth
44 000 រៀល The Little Book of Emotional Intelligence: How to Flourish in a Crazy World - A Self Help Manual for Human Beings
80 000 រៀល The EQ Difference: A Powerful Plan for Putting Emotional Intelligence to Work
88 000 រៀល Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers: 50 Team Exercises That Get Results in Just 15 Minutes
50 000 រៀល Introducing Entrepreneurship - A Practical Guide
50 000 រៀល Introducing Emotional Intelligence - A Practical Guide
50 000 រៀល Introducing Emotional Freedom Techniques (EFT) - A Practical Guide
53 999 រៀល How to Develop Emotional Health (The School of Life)
146 000 រៀល EQ and Leadership In Asia: Using Emotional Intelligence To Lead And Inspire Your People
40 000 រៀល Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ
78 000 រៀល Emotional Intelligence & Working with Emotional Intelligence - Omnibus (Bind-up ed.)
86 000 រៀល Building Emotional Intelligence: Practices to Cultivate Inner Resilience in Children (Book & CD)
114 000 រៀល Breaking the Fear Barrier: How Fear Destroys Companies from the Inside Out and What to Do About It
36 000 រៀល តម្រាទស្សនៈយុវជនភាពជាអ្នកដឹកនាំ
100 000 រៀល HBR Guide to Getting the Right Work Done
100 000 រៀល HBR Guide to Leading Teams: Balance Skills and Styles; Establish Clear Roles; Promote Healthy Dissent
100 000 រៀល HBR Guide to Project Management: Motivate Your Team; Avoid Scope Creep; Deliver Results
100 000 រៀល HBR Guide to Thinking Strategically: See the Big Picture, Focus on What Matters, Make Smarter Decisions
120 000 រៀល HBR'S 10 Must Reads - The Essentials: An Introduction to the Most Enduring Ideas on Management from Harvard Business Review
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Emotional Intelligence (featuring "What Makes a Leader?" by Daniel Goleman)
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Leadership (featuring "What Makes an Effective Executive," by Peter F. Drucker)
50 000 រៀល The Richest Man in Babylon
76 000 រៀល Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter
100 000 រៀល HBR Guide To Getting The Mentoring You Need
100 000 រៀល HBR Guide to Finance Basics for Managers: Speak the Language, Decide with Data, Manage Profitably
100 000 រៀល HBR Guide to Emotional Intelligence: Strengthen Relationships; Build Trust and Influence; Lead with Resilience
100 000 រៀល HBR Guide to Data Analytics Basics for Managers: Understand the Numbers; Make Better Decisions; Present and Persuade
100 000 រៀល HBR Guide to Buying a Small Business: Think Big, Buy Small, Own Your Own Company
100 000 រៀល HBR Guide to Building Your Business Case: Tell a Compelling Story; Identify Stakeholders; Analyze Risk and Return
100 000 រៀល HBR Guide to Being More Productive: Focus on the Right Work; Stop Procrastinating; Get More Done
60 000 រៀល You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth
74 000 រៀល You Are a Badass Every Day: How to Keep Your Motivation Strong, Your Vibe High, and Your Quest for Transformation Unstoppable
66 000 រៀល You Are a Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life (UK ed.)
96 000 រៀល You Are A Brand! In Person and Online, How Smart People Brand Themselves For Business Success (2/e, updated)
48 000 រៀល King's Cage (Book 3, The Red Queen Trilogy - UK ed.)
42 000 រៀល The Wicked King (Book 2, The Folk of the Air series)

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស