កំពុងពេញនិយម
ទទួលការវាយតម្លៃល្អ
ចាំអង្កាល់បងៗ?
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី!
បង្កើនប្រាជ្ញា
ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
ទិញឥឡូវនេះ!
គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ!
អ្នកអានច្រើន
ពី Edu
ទិញឥឡូវនេះ!
ចង់ក្លាយជាអ្នកមាន?
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!
ទើបមកដល់ថ្មី
សៀវភៅល្អ
លក់ដាច់បំផុត
ទិញឥឡូវនេះ!

ដឹកទូទាំងប្រទេស

សេវាចាប់ពី 1.25 ដុល្លារ

អតិថិជន 97%

បញ្ចេញយោបល់ពេញចិត្ត

ទូទាត់ទំនិញ

ជាសាច់ប្រាក់/តាមធនាគារ

សេវាអតិថិជន

093-884400/085-903300

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% សម្រាប់សប្តាហ៏នេះ!

ផលិតផលថ្មីៗ

36 000 រៀល គណនេយ្យកុំព្យូទ័រ Quickbooks 2019
36 000 រៀល កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ
22 000 រៀល 3AM How to sleep peacefully
28 000 រៀល 36 000 រៀល អ្នក និង ខ្ញុំ៖ ប្រយុទ្ធឲ្យដល់ទីបញ្ចប់
24 000 រៀល Advanced Excel Best Practices 2019
40 000 រៀល Secrets of the Millionaire Mind: Mastering the Inner Game of Wealth
44 000 រៀល The Little Book of Emotional Intelligence: How to Flourish in a Crazy World - A Self Help Manual for Human Beings
80 000 រៀល The EQ Difference: A Powerful Plan for Putting Emotional Intelligence to Work
88 000 រៀល Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers: 50 Team Exercises That Get Results in Just 15 Minutes
50 000 រៀល Introducing Entrepreneurship - A Practical Guide
50 000 រៀល Introducing Emotional Intelligence - A Practical Guide
50 000 រៀល Introducing Emotional Freedom Techniques (EFT) - A Practical Guide
53 999 រៀល How to Develop Emotional Health (The School of Life)
146 000 រៀល EQ and Leadership In Asia: Using Emotional Intelligence To Lead And Inspire Your People
40 000 រៀល Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ
78 000 រៀល Emotional Intelligence & Working with Emotional Intelligence - Omnibus (Bind-up ed.)
86 000 រៀល Building Emotional Intelligence: Practices to Cultivate Inner Resilience in Children (Book & CD)
114 000 រៀល Breaking the Fear Barrier: How Fear Destroys Companies from the Inside Out and What to Do About It
36 000 រៀល តម្រាទស្សនៈយុវជនភាពជាអ្នកដឹកនាំ
100 000 រៀល HBR Guide to Getting the Right Work Done
100 000 រៀល HBR Guide to Leading Teams: Balance Skills and Styles; Establish Clear Roles; Promote Healthy Dissent
100 000 រៀល HBR Guide to Project Management: Motivate Your Team; Avoid Scope Creep; Deliver Results
100 000 រៀល HBR Guide to Thinking Strategically: See the Big Picture, Focus on What Matters, Make Smarter Decisions
120 000 រៀល HBR'S 10 Must Reads - The Essentials: An Introduction to the Most Enduring Ideas on Management from Harvard Business Review
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Emotional Intelligence (featuring "What Makes a Leader?" by Daniel Goleman)
120 000 រៀល HBR's 10 Must Reads on Leadership (featuring "What Makes an Effective Executive," by Peter F. Drucker)
50 000 រៀល The Richest Man in Babylon
76 000 រៀល Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter
100 000 រៀល HBR Guide To Getting The Mentoring You Need
100 000 រៀល HBR Guide to Finance Basics for Managers: Speak the Language, Decide with Data, Manage Profitably
100 000 រៀល HBR Guide to Emotional Intelligence: Strengthen Relationships; Build Trust and Influence; Lead with Resilience
100 000 រៀល HBR Guide to Data Analytics Basics for Managers: Understand the Numbers; Make Better Decisions; Present and Persuade
100 000 រៀល HBR Guide to Buying a Small Business: Think Big, Buy Small, Own Your Own Company
100 000 រៀល HBR Guide to Building Your Business Case: Tell a Compelling Story; Identify Stakeholders; Analyze Risk and Return
100 000 រៀល HBR Guide to Being More Productive: Focus on the Right Work; Stop Procrastinating; Get More Done
60 000 រៀល You Are a Badass at Making Money: Master the Mindset of Wealth
74 000 រៀល You Are a Badass Every Day: How to Keep Your Motivation Strong, Your Vibe High, and Your Quest for Transformation Unstoppable
66 000 រៀល You Are a Badass: How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life (UK ed.)
96 000 រៀល You Are A Brand! In Person and Online, How Smart People Brand Themselves For Business Success (2/e, updated)
48 000 រៀល King's Cage (Book 3, The Red Queen Trilogy - UK ed.)
42 000 រៀល The Wicked King (Book 2, The Folk of the Air series)
50 000 រៀល #GIRLBOSS
50 000 រៀល The Wicked Will Rise (Book 2, Dorothy Must Die Series, Int. Ed)
22 000 រៀល ខ្មាសខ្លួនឯង
16 000 រៀល អ្នកកើតមកមាន
22 000 រៀល អ្វីដែលអ្នកមានបានដឹងហើយចង់លាក់ទុកថាអាថ៌កំបាំងជារៀងរហូត
28 000 រៀល សែងសុរិយា
24 000 រៀល កូនសិស្សជីវិត ២
24 000 រៀល វិថីសុភមង្គល
17 000 រៀល ជប៉ុន

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស