សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

វីដេអូពី៖ តួនាទីពិសេសនៃ “បញ្ជីប្រៀបធៀប” និង “បញ្ជីចូលចិត្ត”

ក្នុងការទិញទំនិញជាមួយបាយឡូយ

ចុចមើលទីនេះ៖ https://youtu.be/2UERlE-4gNw