បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

កម្រង​វិញ្ញាសា​គ​ណិ​ត​វិទ្យា​ប្រឡង​ចូល​តិ​ណូ

មានស្តុក
7 000 រៀល
  • BK1K023119
  • សៀវភៅ

កម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងចូលតិណូ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.