សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក​ឲ្យ​ធ្វើ​ការ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព

មានស្តុក
16 000 រៀល
  • BK1B034SB75
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ប្រសិនបើអ្នកគិតចង់ឈានទៅខាងមុខជំនាញ ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺ ការប្រើមនុស្ស ព្រោះបើតួនាទីការងារកាន់តែរីកចម្រើនប៉ុណ្ណា ការទទួលខុសត្រូវនឹងកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុណ្ណឹង ហើយអ្នកគ្មានផ្លូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យសម្រេចជោគជ័យបានដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នោះទេ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Sharing Book
ប្រភេទ
  • ការគិត, ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
  • ខ្មែរ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • មិនបានកំណត់

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.