កូនសិស្សជីវិត ២

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1N035002
24 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

កូនសិស្សជីវិត ២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

LIFEGroup

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង, និទានអប់រំ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

សេង ហ្គេកលី

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

195
2019
1
ក្រដាសសៀវភៅ
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ