បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

កំណែ​មេ​រៀន និង​លំ​ហាត់​លម្អិត គីមី​វិទ្យា ថ្នាក់​ទី​១​២ ភាគ​១

មានស្តុក
7 000 រៀល
  • BK1K023117
  • សៀវភៅ

កំណែមេរៀន និងលំហាត់លម្អិត គីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ភាគ១

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.