បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គោលការណ៍គណនេយ្យ & គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ

មានស្តុក
កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ
36 000 រៀល
  • BK1Z014005
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

កំណែលំហាត់គណនេយ្យ ១០០០ លំហាត់ ១០០០ ចម្លើយ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • អាយហ្វា (IFA)
ប្រភេទ
  • គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.