កំពូលយុទ្ធសាស្ត្រស្តារ៍បាក់ស៍

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B034SB62
16 000 រៀល
មានស្តុក
គោការណ៍ ៥ យ៉ាងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ផលិតផល និងបុគ្គលិក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

និយាយពីគោការណ៍ ៥ យ៉ាងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ផលិតផល និងបុគ្គលិករបស់អ្នក

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Sharing Book

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ, ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?