សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

កំពូល​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ស្តា​រ៍​បាក់​ស៍

មានស្តុក
គោការណ៍ ៥ យ៉ាងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ផលិតផល និងបុគ្គលិក
16 000 រៀល
  • BK1B034SB62
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

និយាយពីគោការណ៍ ៥ យ៉ាងក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ផលិតផល និងបុគ្គលិករបស់អ្នក

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Sharing Book
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ, ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.