បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

កំពូលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ

មានស្តុក
10 000 រៀល
  • BK1B001A232
  • សៀវភៅ

កំពូលយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.