សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ក្លាយ​ជាស​ហ​គ្រិ​ន​ឆ្នើម

មានស្តុក
បើទាំងប្រថុយនិងមិនប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នា ហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រថុយតែម្តងទៅ!
13 000 រៀល
 • BK1S001A198
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បើទាំងប្រថុយនិងមិនប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដូចតែគ្នា ហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រថុយតែម្តងទៅ!

ខ្ញុំជា...

មនុស្សលះបង់បំផុត

មនុស្សខិតខំបំផុត

មនុស្សធ្វើការងារដោយភាពឈ្លសវៃបំផុត

អាចគ្រប់គ្រងនូវជោគវាសនារបស់ខ្ញុំបាន ១០០%

ខ្ញុំជាសហគ្រិនឆ្នើម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 181
 • 2017
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.