បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គណនេយ្យ​កុំ​ព្យូ​ទ័​រ Quickbooks 2019

មានស្តុក
ជម្រើសល្អបំផុតសំរាប់គ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យ និងពន្ធដារ
40 000 រៀល
 • BK1Z014006
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅដែលអ្នកប្រើប្រាស់សំរាប់គ្រប់គ្រងបញ្ជីគណនេយ្យ និងពន្ធដារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព គឺកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ QuickBooks 2019 ជាភាសាខ្មែរ។

 

សៀវភៅនេះ គឺសំរាប់ការងារកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យគ្រប់ប្រភេទ និងការចុះបញ្ជីគណនេយ្យពន្ធដារ និងសំរាប់យករបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ របស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម អ្នកធ្វើការ គណនេយ្យ និងពន្ធដារ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • អាយហ្វា (IFA)
ប្រភេទ
 • គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ប៊ុន សុន្ទរង្គ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 487
 • 2020
 • 1
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A4

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.