បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គ​ណិ​ត​វិទ្យា​អន្តរ​ជាតិ សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​៩​,​១​០​,​១​១​,​១​២ ភាគ​៤

មានស្តុក
3 500 រៀល
  • BK1K023109
  • សៀវភៅ

គណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២ ភាគ៤

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.