បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គ​ណិ​ត​វិទ្យា​អាស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វី​ច សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​៩​,​១​០​,​១​១​,​១​២

មានស្តុក
3 500 រៀល
  • BK1K023104
  • សៀវភៅ

គណិតវិទ្យាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីច សម្រាប់ថ្នាក់ទី៩,១០,១១,១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.