បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គ​ណិ​ត​វិទ្យា សម្រាប់​ត្រៀម​ប្រឡង​សញ្ញា​ប័​ត្រ​ទុតិយ​ភូមិ

មានស្តុក
8 000 រៀល
  • BK1K023128
  • សៀវភៅ

គណិតវិទ្យា សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.