បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គន្លឹះ​ដោះ​ស្រាយ​លំ​ហាត់​ពន្យល់​ពាក្យ ជី​វ​វិទ្យា ថ្នាក់​ទី​១​១​និង​១​២

មានស្តុក
2 500 រៀល
  • BK1K023098
  • សៀវភៅ

គន្លឹះដោះស្រាយលំហាត់ពន្យល់ពាក្យ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១និង១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.