បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

គន្លឹះ និង​វិធិ​សា​ស្រ្ត​គណនា អាំង​តេ​ក្រាល ថ្នាក់​ទី​១​២

មានស្តុក
3 500 រៀល
  • BK1K023110
  • សៀវភៅ

គន្លឹះ និងវិធិសាស្រ្តគណនា អាំងតេក្រាល ថ្នាក់ទី១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.