គិតឲ្យធំ ខំឲ្យដល់

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A45
12 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

អ្នកប្រាជ្ញលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនបាននិយាយថា "អ្នកនឹងអស្ចារ្យបានដល់កម្រិតណានោះ គឺអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃគំនិតរបស់អ្នក។"

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ប្រាជ្ញ វិជ័យ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?