គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A005001
26 000 រៀល
មានស្តុក
គោលការណ៍ទាំង ១៣ ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានដែលត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

គោលការណ៍ទាំង ១៣ ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានដែលត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

មតិអំពីស្នាដៃសៀវភៅ

"បុគ្គលជោគជ័យ សឹងតែទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់សុទ្ធតែអានសៀវភៅ៖ គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ នេះ" - Mr. Dan Lok

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

សៀវភៅអេ៊ដយូ (edu)

ប្រភេទ

ការគិត

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Napoleon Hill
ដោ នីដា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

434
2019
2
978-9924909675
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?