សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ចិត្ត​វិទ្យា​អាន​ចិត្ត​មនុស្ស

មានស្តុក
បំបែកចរិតទាំង ៦ របស់មនុស្សធ្លុះដល់ខួរឆ្អឹង
15 000 រៀល
 • BK1J001A84
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បំបែកចរិតទាំង ៦ របស់មនុស្សធ្លុះដល់ខួរឆ្អឹង៖

ភ្នំអាចរលំក្លាយជាផ្លូវថ្នល់បាន ទន្លេអាចប្តូរជាផ្លុវដើរបាន ប៉ុន្តែនិស្ស័យរបស់មនុស្សពិបាកនឹងផ្លាស់ប្តូរណាស់

 

អ្នកនឹងស្គាល់ច្បាស់ពីចិត្តមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួន និងអាចយល់ពីខ្លួនឯងបានយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់អ្នកឲ្យក្លាយជាមានសមត្ថភាពពិសេស ដែលគ្មានអ្នកណាដូច និងមិនដូចអ្នកណាឡើយ។​

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • ចិត្តវិទ្យា និងទស្សនៈវិទ្យា
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 198
 • 2015
 • 5
 • មិនបានកំណត់
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.