សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ចិត្ត​សាស្ត្រ​យក​ឈ្នះ​ចិត្ត​អតិថិ​ជន

មានស្តុក
47 ទិចនិកជាចិត្តសាស្ត្រដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីអូសទាញ ជំរុញចិត្ត​ សាងឥទ្ធិពល និងបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកយ៉ាងស្រួលបំផុត!
17 000 រៀល
  • BK1S001A274
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះ សន្តទេព (មនុស្សទេព) Dan Lok បានបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រដល់ទៅ ៤៧ ដើម្បីយកឈ្នះចិត្តអតិថិជន ដែលអ្នកទីផ្សារនិងក្រុមហ៊ុនគប្បីប្រើ ដើម្បីជំរុញចិត្តនិងអូសទាញមនុស្សឲ្យបើកកាបូបលុយរបស់ខ្លួន ហើយទិញវាដោយដោយពេញចិត្ត

អ្នកចាប់ផ្តើមមុន នឹងឈ្ន...

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.