បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ជោគជ័យតាមរយៈគំនិតវិជ្ជមាន

មានស្តុក
28 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

អភិវឌ្ឍគំនិតឲ្យវិជ្ជាមានជាអតិបរមា និងជានិរន្ត ព្រោះវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីសម្រេចជោគជ័យដែលអ្នកប្រាថ្នា។ ទោះបីជាអ្នកមានគោការណ៍ជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ តែបើខ្វះគំនិតវិជ្ជមាន អ្នកនឹងបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមគោការណ៍ទាំងអស់នោះ។

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • សៀវភៅអេ៊ដយូ (edu)
ប្រភេទ
 • ការគិត
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • Napoleon Hill, W.Clemen Stone
 • ដោ នីដា
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 493
 • 2018
 • 1
 • 978-9924909682
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.