សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ឈរ​នៅ​លើ​គោល​ជំហរ​ដ៏​រឹង​មាំ

មានស្តុក
ប្រសិនបើលោក Nick Vujicic អាចយកឈ្នះជនពាលបាន ... អ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរ។
22 000 រៀល
 • BK1A001A264
 • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

និក វូជិស៊ិក កើតមកពិការដៃជើង មិនអាចការពារខ្លួនឯងបាន ទើបក្លាយទៅជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់ពួកជនពាល ប៉ុន្តែជនពាលគ្មានសិទ្ធិមកកាត់សេចក្តីគាត់បានឡើយ។ ប្រសិនបើគាត់អាចយកឈ្នះជនពាលបាន ... អ្នកក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • តឹក រដ្ឋា
 • ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 262
 • 2019
 • 1
 • 978-9924330882
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.