សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

ដំណើរ

មានស្តុក
ដំណើរស្វែងរកខ្លួនឯង ក្ដីស្រមៃ ការផ្តល់ឲ្យ
36 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ដំណើរ ជាប្រភេទសៀវភៅលើកទឹកចិត្តដែលមានជំពូក៣ធំមានដូចជា ស្វែងរកខ្លួនឯង​ ក្ដីស្រមៃ និងការផ្ដល់ឲ្យ។

 

ដំណើរស្វែងរកខ្លួនឯង ក្ដីស្រមៃ ការផ្តល់ឲ្យ.....

 

យើងនឹងទៅដល់នៅពេលណាដែលយើងឈប់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេង។ យើងនឹងឃើញច្បាស់នៅពេលណាយើងលែងស្វែងរកនៅទីណថាផ្សេង។ យើងនឹងជួបប្រទះនៅពេលណា យើងឈប់រត់ចេញពីខ្លួនឯង។ ធម៍រកក្នុងការកាយ​ បាយរកក្នុងឆ្នាំង។ អ្នកខ្លាំង គឺជាបុគ្គលដែលស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញ ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ មិនរស់វង្វេង។ ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ គឺស្មើនឹងស្គាល់អ្នកដទៃ។ ឈ្នះខ្លួនឯង គឺស្មើនឹងឈ្នះអ្នកដទៃ។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • សៀវភៅជីវិត
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • ថុន ថាវរី, សែត ហត្ថា, ឡាំ លីម
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 343
  • A5
  • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.