ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B034SB19
20 000 រៀល 24 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

គោលគំនិត និងបទពិសោធន៍សំខាន់ៗបង្ហាញក្នុងសៀវភៅនេះមាន៖

 

 • និយមន័យនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងប្រភេទអ្នកដឹកនាំ
 • បញ្ហាប្រឈមនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • បុគ្គលិកលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • ទំនុកចិត្តជាគ្រឹះសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ចក្ខុវិស័យ និងតម្លៃ
 • របៀបនៃការដឹកនាំ
 • ភាពជាអ្នកដឹកនិងអំណាច
 • សីលធម៌និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមទស្សនះព្រះពុទ្ធសាសនា
 • ភាពជាអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ
 • ការវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 • កំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំ
 • បទពិសោធន៍របស់អ្នកដឹកនាំនានា

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Sharing Book

ប្រភេទ

ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ

ភាសា

ខ្មែរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?

ផលិតផលផ្សេងៗ