មហាសេដ្ឋីព័ត៌មានវិទ្យា

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1X002023
12 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ដំណើរជីវិតរបស់មហាសេដ្ឋីកំពូលៗ ក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា នាសតវត្សរ៍ទី២១

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហាតប៊ុក

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង, ជីវៈប្រវត្តិ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ឈុំ សីហា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

150
2018
មិនបានកំណត់
9789924539025
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?