ម៉ាស៊ីនចំហុយប្រដាប់ប្រដាទារក​ INTERNATIONAL SM-BB123

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
EL1C010003
148 000 រៀល
មានស្តុក

ម៉ាស៊ីនចំហុយប្រដាប់ប្រដាទារក​ INTERNATIONAL SM-BB123

0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖