បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អាជីវកម្ម

មានស្តុក
យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដឹកនាំអាជីវកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យ មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងមានប្រៀបនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង
12 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដឹកនាំអាជីវកម្មឲ្យទទួលបានជោគជ័យ មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងមានប្រៀបនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង

 

បើអ្នកមិនមានអាជីវកម្មក៏ត្រូវអានដែរ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលសក្តិសមនឹងអ្នក

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
 • យ៉ែម វណ្ណា
 • ប្រាជ្ញ វិជ័យ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 121
 • 2019
 • 1
 • 978-9924331087
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • កាកអំពៅ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.