បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

រូប​មន្ត​លម្អិត ជី​វ​វិទ្យា ថ្នាក់​ទី​១​២

មានស្តុក
2 500 រៀល
  • BK1K023097
  • សៀវភៅ

រូបមន្តលម្អិត ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • សាន បុប្ផា

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.