បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

រូប​មន្ត និង មេ​រៀន​សង្ខេប ថ្នាក់​ទី​១​១​,​១​២

មានស្តុក
3 500 រៀល
  • BK1K023100
  • សៀវភៅ

រូបមន្ត និង មេរៀនសង្ខេប ថ្នាក់ទី១១,១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.