បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

លក្សី្ម​​​មិនអាចរត់និងលោតបានតែ...

មានស្តុក
លក្ស្មីមានអាយុ៨ឆ្នាំ ហើយរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។
8 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

លក្ស្មីមានអាយុ៨ឆ្នាំ ហើយរស់នៅប្រទេសកម្ពុជា។ នាងចូលចិត្តលេងជាមួយប្អូនៗ និងមិត្តភក្ដិនៅសាលាណាស់។ ពេលនាងធមឡើង នាងចង់ក្លាយជាអ្នករចនាម៉ូដម្នាក់! ដូចជាក្មេងដទៃដែរ លក្ស្មីមានភាពរីករាយក្នុងជីវិត និងមានក្ដូសុបិនអំពីអនាគតរបស់នាង។ ប៉ុន្តែលក្ស្មីមានអ្វីដែលខុសគេ គឺនាងរស់នៅជាមួយនឹងពិការភាព ហើយនាងមិនអាចគ្រប់គ្រងចលនានាងបានឡើយ។

អានសៀវភៅនេះ ហើយបន្តដំណើរជាមួយលក្ស្មី ដើម្បីដឹងថា តើលក្ស្មីអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ និងយល់ពីរបៀបរស់នៅ និងភាពសប្បាយរបស់នាងដែលមិនខុសពីយើងរាល់គ្នាទេ!

 

Leaksmee is 8 years old and live in Cambodia. She likes to play with her litte sisters and her friend at school. When grown up she would like to become a fashion designer! Like most children of her age, Leaksmee enjoys life and has dreams about her future. Yet, something is different about Leaksmee. She lives with a disability, she cannot control her movements smoothly.

Read this book and go on a journey with Leaksmee to discover how she manages to do and take pleasure in so many thing, just like you and me!

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • ស៊ីប៉ា
ប្រភេទ
 • កុមារ
ភាសា
 • ខ្មែរ, អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • Text Judit Van Geystelen
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 31
 • 2018
 • 2
 • 9789924340072
 • ក្រដាសសៀវភៅ
 • A5
 • មិនបានកំណត់
 • មិនបានកំណត់
 • ពណ៌ Color

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.