បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

លំ​ហាត់​គ​ណិ​ត​វិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​១​២

មានស្តុក
8 000 រៀល
  • BK1K023131
  • សៀវភៅ

លំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.