បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត សែននិងប្រូតេអ៊ីន

មានស្តុក
4 000 រៀល
  • BK1K023095
  • សៀវភៅ

លំហាត់ និងដំណោះស្រាយលម្អិត សែននិងប្រូតេអ៊ីន

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • អេវ សំណាង

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.