ល្បិចទល់មេឃ បំបែកតាមក្បួនសាមកុក ភាគទី២

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1H001A130
19 000 រៀល
មានស្តុក

ល្បិចទល់មេឃ បំបែកតាមក្បួនសាមកុក ភាគទី២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

យុទ្ធសាស្រ្ត

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖