វិធីសាស្រ្តប្រមាញ់ការងារ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A002009
15 000 រៀល
មានស្តុក
វិធីឆ្ពោះទៅរកការងារដែលអ្នកស្រលាញ់...
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ភាពជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកការងារ គឺជំនឿជាក់លើខ្លួនឯង។

ដើម្បីបង្កើតជំនឿលើខ្លួនឯង អ្នកត្រូវតែរៀបចំខ្លួនជាមុន ហើយសៀវភៅនេះ បង្ហាញអ្នកអំពីររបៀបរៀបចំខ្លួន។

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហាតប៊ុក

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

ឈុំ សីហា
ឈុំ សីហា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

168
2016
978-9996371097
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

Note: ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖