វិបត្តិ គឺ ឱកាស

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A001A12
8 000 រៀល
មានស្តុក
សម្រាប់អ្នកខ្លាចបរាជ័យនិងអ្នកខ្លាចគេបដិសេធ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅរកភាពជោគជ័យដោយការព្យាយាមទាញខ្លួនឯងឳ្យខ្ពស់ឡើងបន្តិចម្ដងៗគ្រប់ពេលដែលអ្នកបរាជ័យសូមរៀនពីភាពបរាជ័យប្រកបដោយភាពវ័យឆ្លាតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅរកភាពជោគជ័យដូចអ្នកផងដើម្បីឳ្យពិភពលោកនេះគួរឳ្យចង់រស់នៅទាំងអស់គ្នា។

 

សម្រាប់អ្នកខ្លាចបរាជ័យនិងអ្នកខ្លាចគេបដិសេធ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?