បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

សិល្បៈនៃការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាព

មានស្តុក
24 000 រៀល
  • BK1B001A78
  • សៀវភៅ
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សិល្បៈនៃការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាព

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • ដាំដើមជីវិត
ប្រភេទ
  • ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.