សិល្បៈប្រើមនុស្សរបស់ម៉ៅសេងទុង

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B034SB25
12 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សិល្បៈប្រើមនុស្សរបស់ម៉ៅសេងទុង

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

Sharing Book

ប្រភេទ

ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ, យុទ្ធសាស្រ្ត

ភាសា

ខ្មែរ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?