សិល្បៈប្រើមនុស្ស២នាក់ឱ្យទទួលបានផលស្នើនឹង ៧នាក់

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1B001A122
25 000 រៀល
មានស្តុក

សិល្បៈប្រើមនុស្ស២នាក់ឱ្យទទួលបានផលស្នើនឹង ៧នាក់

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំ

ភាសា

ខ្មែរ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖