សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1S001A263
26 000 រៀល
មានស្តុក
វិធីរកលុយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន និងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ស្តុកស្តម្ភបំផុតតាមដែលអ្នកចង់..
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

វិធីរកលុយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន និងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ស្តុកស្តម្ភបំផុតតាមដែលអ្នកចង់..

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ដាំដើមជីវិត

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រជំនួញ

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

យ៉ែម វណ្ណា
ប្រាជ្ញ វិជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

301
2019
2
978-9924330912
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
កាកអំពៅ
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖