បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

សំណួរ​-​ចម្លើយ​លម្អិត និង​មេ​រៀន​សង្ខេប​អប​ដោយ​រូប​ភាព ជី​វ​វិទ្យា ១​២

មានស្តុក
4 500 រៀល
  • BK1K023093
  • សៀវភៅ

សំណួរ-ចម្លើយលម្អិត និងមេរៀនសង្ខេបអបដោយរូបភាព ជីវវិទ្យា ១២

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ
ការនិពន្ធ
  • អេវ សំណាង

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.