បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

សំណួរ និង​ចម្លើយ ជី​វ​វិទ្យា ថ្នាក់​ទី​១​០

មានស្តុក
9 000 រៀល
  • BK1K023103
  • សៀវភៅ

សំណួរ និងចម្លើយ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.