បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

ស្វី​ត​ចំនួន​ពិត និង ចំនួន​កុំ​ផ្លិ​ច

មានស្តុក
9 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

ស្វីតចំនួនពិត និង ចំនួនកុំផ្លិច

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • បណ្ណាគារ​បាក់ទូក ២
ប្រភេទ
  • ការរៀន និងការបង្រៀន
ភាសា
  • ខ្មែរ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.