ហ្គេមស៍ជីវិត

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1A002007
12 000 រៀល
មានស្តុក
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សម្រាប់អ្នកមានការប្ដេជ្ញាចិត្តអភិវៃឌ្ឍន៏ខ្លួនឯង និងតែងតែគិតថា ខ្លួនឯងត្រឹមជាកែវដែលមិនទាន់ចាក់ទឹកពេញ

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហាតប៊ុក

ប្រភេទ

វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

Mr.Zhong
ឈុំ សុចិណ្ណា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

141
2017
មិនបានកំណត់
9789924914105
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
មិនបានកំណត់
មិនបានកំណត់
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?