៣៦៥គតិបណ្ឌិត នៃភាពជោគជ័យ

(0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ)
BK1C002016
13 000 រៀល
មានស្តុក
បានអានសៀវភៅនេះ អ្នកអាចជោគជ័យពាក់កណ្ដាល ពាក់កណ្ដាលទៀត ត្រូវពឹងលើសកម្មភាពរបស់អ្នក...
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

បានអានសៀវភៅនេះ អ្នកអាចជោគជ័យពាក់កណ្ដាល ពាក់កណ្ដាលទៀត ត្រូវពឹងលើសកម្មភាពរបស់អ្នក។

 

អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ហាតប៊ុក

ប្រភេទ

ការគិត

ភាសា

ខ្មែរ

ការនិពន្ធ

រឺន សីហា

ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ

160
2017
978-9924914112
ក្រដាសសៀវភៅ
A5
0
0 នៃផ្កាយ 5 0 ចំនួនអតិថិជនវាយតម្លៃ
ផ្កាយ 5
0%
ផ្កាយ 4
0%
ផ្កាយ 3
0%
ផ្កាយ 2
0%
ផ្កាយ 1
0%

មិនទាន់មានអតិថិជនផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះទេ

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ដាក់កម្រិតផ្កាយវាយតម្លៃរបស់់អ្នក *

សម្គាល់៖ ចូរសរសេរតាមអក្សរ ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម៖

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តផលិតផលទាំងនេះផងដែរ?