សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

100 Great Marketing Ideas - from Leading Companies Around the World

មានស្តុក
72 000 រៀល
  • BK1S01968
  • សៀវភៅ
Description

Are you looking for a great idea or some inspiration to make your marketing more effective and cutting edge? This book contains 100 great marketing ideas, extracted from the world s best companies.
Ideas provide the fuel for individuals and companies to create value and success. Indeed the power of ideas can even exceed the power of money. One simple idea can be the catalyst to move markets, inspire colleagues and employees, and capture the hearts and imaginations of customers. This book can be that very catalyst. Each marketing idea is succinctly described and is followed by advice on how it can be applied to the reader s own business situation. A simple but potentially powerful book for anyone seeking new inspiration and that killer application.

About the Author

Jim Blythe is a reader in marketing at Plymouth Business School and a visiting professor at Ecole Superieur du Commerce de Bretagne, Brest. He has written 12 books and worked in marketing consultancy.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • BLYTHE Jim
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 208
  • 9780462099422

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.