សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

100 Ways to Motivate Yourself: Change Your Life Forever (3/e)

មានស្តុក
72 000 រៀល
 • BK1A01977
 • សៀវភៅ
Description

The world of leadership has changed dramatically since 100 Ways to Motivate Others was written, and now Chandler and Richardson have revised and refreshed their organizational classic to meet the times.

They have crafted a vital, user-friendly, inspirational guide for executives, managers, and professionals - and those aspiring to reach their level. 100 Ways to Motivate Others is based on years of successful live workshops, seminars, and personal coaching programs on communication and leadership.

This new edition includes fresh insights into communication and rapid decision-making, the importance of personal self-leadership and physical energy, and exciting new methods for enrolling clients and selling to customers in service-oriented ways that leave behind the old paradigm of manipulation and persuasion. The authors will help you learn:

 

 • How to slow down and enjoy a new level of focus.
 • How to build on your peoples' strengths.
 • A simple and creative way to hold people accountable.
 • How to enjoy cultivating the art of supportive confrontation.
អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Monument Books
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • CHANDLER Steve; RICHARDSON Scott
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 9781601632449

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.