បង្តើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨

Advanced Excel Best Practices 2019

មានស្តុក
24 000 រៀល
ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

សៀវភៅនេះ សាស្រ្តាចារ្យ ប៊ុន សុន្ទរង្គ បានចំណាយពេលជិត១០ឆ្នាំក្នុងការ Update ហើយជាកម្មវិធីជំនាញខាងធ្វេីបញ្ជីគ្រប់ប្រភេទ សំរាប់អ្នកចេញរកស៊ី អ្នកធ្វេីការក្រុមហ៊ុនគ្រប់ប្រភេទ នៅស្ថាប័នរដ្ឋ សិស្ស និស្សិត

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • អាយហ្វា (IFA)
ប្រភេទ
  • គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
  • ខ្មែរ
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 340
  • 1

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.