សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Be a Network Marketing Superstar: The One Book You Need to Make More Money Than You Ever Thought Possible

មានស្តុក
74 000 រៀល
  • BK1S01969
  • សៀវភៅ
Description

As far as career opportunities go, network marketing is hard to beat. It costs almost nothing to start, allows for flexible hours, and paves the way for financial independence. Network marketing -- also known as direct selling and multi-level marketing -- has turned millions of people into successful business owners. But to truly reach their earning potential, network marketers need the right tools. Be a Network Marketing Superstar provides a proven 26-step program designed to help readers quickly become stars in this fast-growing and profitable industry. This powerful training manual shows readers how to: * master the six core skills of successful network marketing * sharpen their salesmanship * become more persuasive * build relationships * overcome roadblocks * radiate positive energy * find and attract quality people * be powerful coaches and mentors. With equal parts advice and inspiration, as well as helpful worksheets and exercises, this indispensable guide gives network marketers the know-how and confidence they need to join the ranks of the top moneymakers.

About the Author

MARY CHRISTENSEN is one of the most sought-after speakers on the direct selling circuit and the author of Be a Network Marketing Superstar, Be a Recruiting Superstar, and Be a Party Plan Superstar.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • Christensen Mary ; Christensen Wayne
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 160
  • 9780814474310

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.