សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

Business Formulas: 201 Decision-Making Tools for Business, Finance and Accounting Students (Schaum's Quick Guide)

មានស្តុក
76 000 រៀល
  • BK1S01966
  • សៀវភៅ
Description

For quick and authoritative answers to questions on business and financial formulas and tools, this unique book is unequaled! It not only clearly explains all major business and financial formulas, it shows you how to apply them, step by step. Perfect for college and graduate students in business, finance, marketing, operations, management, and accounting, this comprehensive, portable guide gives you quick access to all major financial and business formulas with explanations you can grasp and use in seconds. You get explanations, examples, and demonstrations of formulas for vertical analysis; net-cost method; sales mix analysis; regression statistics; profit margin; sampling formulas; discount cash flow analysis; weighted averages; cost of capital; earnings per share; inventory turnover; and nearly 200 more. This is the handiest tool available for mastering business formulas!

About the Author

Joel G. Siegel, Ph.D., CPA, is professor of finance and accounting at Queens College, New York City. Jae K. Shim, Ph.D., is professor of finance and accounting at California State University, Long Beach. Stephen W. Hartman, Ph.D., is professor of management at New York Institute of Technology. Drs. Siegel and Shim also consult in finance, and Dr. Hartman is a management consultant.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
  • Monument Books
ប្រភេទ
  • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
  • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
  • SIEGEL ; Joel G.
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
  • 368

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.