សេវាអតិថិជន៖ 093-88 44 ​00/085-90 33 00

HBR Guide to Building Your Business Case: Tell a Compelling Story; Identify Stakeholders; Analyze Risk and Return

មានស្តុក
100 000 រៀល
 • BK1S019103
 • សៀវភៅ
Description

You’ve got a great idea that will increase revenue or boost productivity―but how do you get the buy-in you need to make it happen? By building a business case that clearly shows your idea’s value. That’s not always easy: Maybe you’re not sure what kind of data your stakeholders will trust. Or perhaps you’re intimidated by number crunching.

 

The HBR Guide to Building Your Business Case, written by project management expert Raymond Sheen, gives you the guidance and tools you need to make a strong case. You’ll learn how to:

 • Spell out the business need for your idea
 • Align your case with strategic goals
 • Build the right team to shape and test your idea
 • Calculate the return on investment
 • Analyze risks and opportunities
 • Present your case to stakeholders
About the Author

Raymond Sheen, PMP, is the president of Product & Process Innovation, a consulting firm specializing in project management, product development, and process improvement. Amy Gallo is a contributing editor at Harvard Business Review and is the author of the forthcoming HBR Guide to Managing Conflict at Work.

អ្នកផ្គត់ផ្គង់
 • Monument Books
ប្រភេទ
 • វិធីសាស្ត្រជំនួញ
ភាសា
 • អង់គ្លេស
ការនិពន្ធ
 • SHEEN Raymond; GALLO Amy; HARVARD BUSINESS REVIEW
ព័ត៌មានលំអិតពីសៀវភៅ
 • 176
 • 9781633690028

បញ្ចេញមតិវាយតម្លៃ

ចង់ក្លាយជាអតិថិជនដំបូង ដើម្បីផ្តល់មតិវាយតម្លៃលើផលិតផលនេះឬទេបង?

Your review is submitted for approval.